Utvidet kontroll

Bygningsfysikk er læren om de prosessene, som fukttransport, lufttransport, varmetransport og stråling, påvirker en bygning.
Anslagsvis mellom 60 og 80 % av byggskadene i Norge er relatert til fukt. Mange av disse kan igjen relateres til bygningsfysikk.

Hensikten med uavhengig kontroll:

 • UK skal redusere antall byggefeil
 • UK skal heve kvaliteten på foretakenes arbeid generelt
 • Det skal være økonomisk lønnsomt å bygge riktig første gang
 • Ressursene som brukes på kontroll kan tas ut i produktkvalitet på en måte som gir et positivt regnstykke for tiltakshaver, foretakene og samfunnet.

Forskriftskrav til uavhengig kontroll er et minimumsomfang.

Temaveilederen til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om obligatorisk uavhengig kontroll inneholder en tabell med minimumsomfang av kontrollen. Minimumsomfanget er ikke økonomisk lønnsomt for andre enn kontrollforetaket, fordi det da kun skal kontrolleres at prosjekterende og utførende foretak har rutiner for kvalitetssikring, og at rutinene og kravene er fulgt og dokumentert.
I henhold til krav i lov og forskrift, skal kontroll av bygningsfysikk omfatte:

 • Ansvarlig foretaks styringssystem skal kontrolleres mht. kvalitetssikring
 • Kontrollen skal begrenses til energieffektivitet og detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsikring i yttervegger, tak og terrasser
 • Kontrollen skal legges på et hensiktsmessig nivå i forhold til den dokumenterte kvalitetssikringen (- dvs. at dersom et foretak kan dokumentere en veldig god kvalitetssikring, så skal man ha en redusert kontroll)

Kontrollen skal minimum omfatte:

 • Rutine for kontrollområdet
 • At det finnes et kvalitetssikringssystem for kontrollområdet, og at dette blir benyttet
 • At det foreligger en tegningsliste
 • At det foreligger dokumentasjon på at energikravene i TEK10 er oppfylt
 • At det finnes et snitt som viser yttervegg, der det vises hvor dampsperre og vindsperre er plassert
 • At det er et snitt som viser tak og terrasse med membran

Det aller meste av jobben med å foreta UK vil da være å innhente og kontrollere denne dokumentasjonen. Kravet er altså bare at man skal motta det for å se at det foreligger. Tanken bak kravet er at dersom de prosjekterende har et kvalitetssikringssystem som følges, så vil prosjekteringen ha en høy kvalitet, og et minimum av mangler.
Dette er en naiv holdning som gang på gang har vist seg å være feil. Uten at innholdet kontrolleres vil man ikke oppnå hensikten med uavhengig kontroll.

På bakgrunn av hva som kreves kontrollert i hht. forskriften, ser vi at dette gjelder krav som allerede er nedfelt i regelverket, og som alle prosjekterende og utførende skal oppfylle. Byggherren skal også til enhver tid kunne kreve denne dokumentasjonen utlevert underveis i prosjektet. Det virker da unødvendig at en tredje uavhengig kontrollerende skal gjøre det samme.

Utvidet kontroll

Det er krav om UK av bygningsfysikk i tiltaksklasse (tkl.) 2 og 3, på lik linje med geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet.
I tkl. 1 er det kun krav om UK av fuktsikring av våtrom i nye boliger (og ved søknadspliktig ombygging av våtrom) samt UK av lufttetthet i nye boliger.
Det er krav om UK av fuktsikring av våtrom i boliger i alle tiltaksklassene, både tkl. 1, 2 og 3.
I tkl. 2 og 3 er det krav til UK av lufttetthet i alle nye bygninger.
Vi oppfordrer imidlertid til å kontrollere fuktsikring av våtrom i alle bygninger i tiltaksklasse 2 og 3.
Hoteller, sykehus, sykehjem og institusjoner inneholder gjerne mange våtrom og ofte mange like våtrom. En feil vil i slike tilfeller kunne ha stor konsekvens, for eksempel i tilfelle av en gjentagende feil, eller rekkefølgefeil. Dusjrom i skoler og idrettsbygg vil ha en vesentlig større fuktbelastning enn våtrom i boliger, og bør derfor også underlegges en uavhengig kontroll.
Det er en liten ekstra kostnad å også kontrollere våtrom i alle bygninger, men det kan gagne hensikten med uavhengig kontroll på en vesentlig måte. Faktum er dessverre det at våtrom i næringsbygg sjelden blir prosjektert før de utføres.

All kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 bør utføres som utvidet kontroll - dvs. at kontrollforetaket også gjør stikkprøvekontroll av prosjektering og utførelse av viktigste og kritiske byggdetaljer i prosjektet. På den måten vil byggherren få en mer hensiktsmessig kontroll. Kontrollen kan gi en økonomisk gevinst med tanke på at skader kan oppstå på bygget etter mange år, og at det da vil kunne være vanskelig å finne skadeårsaken uten å bruke destruktive undersøkelsesmetoder.
Kontrollen bør gjennomføres fortløpende gjennom hele prosjektet. Oppdagelsen av feil vil få mindre konsekvens jo tidligere det blir oppdaget! Eksempler på bestillinger av f.eks. vinduer med feil spesifikasjoner som har blitt oppdaget før bestillingen er iverksatt, viser at en utvidet uavhengig kontroll også kan forhindre store økonomiske belastninger for de prosjekterende og utførende foretakene.
Vår påstand er at en utvidet kontroll

 • Gir byggherren mer valuta for pengene
 • Gir de prosjekterende tryggere løsninger
 • Gir entreprenøren færre reklamasjoner

utvidet-kontroll-fig1