Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

Uavhengig kontroll er kontroll av kvalitetssikringssystem, prosjektering og utførelse i byggetiltak, og skal gjennomføres av foretak som er uavhengige av de foretakene som har foretatt prosjekteringen og utførelsen. Kravet om uavhengighet tilsier da at det er tiltakshaver som skal bestemme hvilket foretak som skal gjennomføre kontrollen. Kravet om obligatorisk uavhengig kontroll er nedfelt i plan- og bygningslovens kapittel 24.

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger, arbeidsbeskrivelser og annet prosjekteringsunderlag.
Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet, og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Uavhengig kontroll (UK) - Ansvarsområdet defineres i SAK10 § 12-5, og omfatter følgende oppgaver:

Gjennomføring/dokumentasjon:
Ansvarlig kontrollerendes oppgaver omfatter ansvar for:

 • Å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll.
 • Å levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og hvordan avvikene er behandlet.
 • Å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik som avdekkes.
 • Å påse at avvik blir lukket, melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket.
 • Å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende.
 • Dokumentasjon: Søknad om ansvarsrett. Organisasjonsplan for prosjekt. Ev. oppgave- og ansvarsmatrise.
 • Underleverandør uten egen ansvarsrett, jf. SAK10 § 12-6 tredje ledd.
 • Å oppbevare dokumentasjon oppfyllelse av sin ansvarsrett i 5 år etter at ferdigattest er utstedt.
 • Dersom det oppdages ulovlige forhold som ikke blir rettet så skal dette meldes kommunen, jf. SAK10 § 12-6 fjerde ledd.

Detaljert beskrivelse av oppgaver for hvert enkelt kontrollområde oversendes sammen med pristilbud.

Spørsmål og svar om uavhengig kontroll:

Når er det krav om uavhengig kontroll og hva skal kontrolleres?
1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som har kommet inn til kommunen fra og med 1. januar 2013.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

 • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
 • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.
I tiltaksklasse 2 kreves det uavhengig kontroll for følgende områder:

 • Bygningsfysikk
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet

Når skal kontrollen skje?
Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

Tiltaksklasse 1 - Våtrom og lufttetthet i boliger.
Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg etc. er montert.
Kontrollerklæring for fuktsikring av våtrom og for lufttetthet skal foreligge senest ved søknad om ferdigattest.

Tiltaksklasse 2 og 3.
Kontrollerklæring for brannkonsept skal senest foreligge ved igangsettingstillatelse. Kontroll av prosjektering og utførelse av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk skal utføres på et tidspunkt som er hensiktsmessig for hva som skal kontrolleres. Kontrollerklæring skal foreligge senest ved søknad om ferdigattest. Hver ansvarsrett som er tildelt for kontroll skal ha sin egen kontrollerklæring.

Hvem skal bestille kontrollen?
Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

Hva skjer dersom kontrollen avdekker feil eller mangler?
Kontrollforetaket skal, innenfor sitt kontrollområde, kontrollere at byggearbeidene er i overensstemmelse med kravene som følger av plan- og bygningsloven. Feil som oppdages under kontrollen skal meddeles til de ansvarlige foretakene som har prosjektert eller utført byggearbeidene. Ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak har ansvar for å lukke avvik.
Kontrollforetaket skal påse at avvik blir lukket. Dette innebærer ikke at det skal gjøres en ny kontroll av tegninger eller utført byggearbeid. Det er tilstrekkelig å konstatere at avviket er bekreftet lukket av de ansvarlige prosjekterende eller utførende foretakene.
Dersom den avtalte fristen for lukking overskrides, skal kontrollforetaket varsle ansvarlig søker. Dersom avvik ikke lukkes etter at søker er informert og avtalte frister er utløpt, skal kontrollforetaket melde fra til kommunen at det foreligger et åpent avvik.
Kontrollforetak skal avgi kontrollerklæring og sluttrapport til søker når kontrolloppdraget er utført. Kontrollforetakets ansvar i byggesaken stopper med sluttrapporten.

Hvilke kompetansekrav stilles for å få sentral godkjenning som kontrollforetak?
Foretakene må:

 • ha fagkompetanse på minst samme nivå med det som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres
 • ha kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset kontrollfunksjonen
 • vise at de har utført kontroll av andre foretak, for eksempel tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.

Hvordan er kravene til kontrollforetakets uavhengighet?
Det skal være uavhengighet mellom foretaket som gjennomfører kontrollen og foretaket som har utført prosjekteringen eller utførelsen som skal kontrolleres. Kontrollforetak erklærer at krav til uavhengighet er oppfylt når det erklæres ansvarsrett i den enkelte byggesak, samt at det ikke vil foreligge personlige eller økonomiske bindinger som kan påvirke kontrollen.

Kan det være flere kontrollforetak i et byggetiltak?
Tiltakshaver kan velge å benytte ett eller flere kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres. Dersom man velger å bruke flere kontrollforetak, er det viktig å være klar over at kontrollen skal ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelse.

Kan man leie inn ekstern kontrollkompetanse hvis man ikke har tilstrekkelig fagkunnskap på enkelte kontrollområder i eget foretak?
Ja, og i de tilfellene er det naturlig å søke om sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll.

Hvordan skal våtrom kontrolleres?
Kontroll av våtrom skal omfatte:

 • kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
 • visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
 • synliggjøring av en eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv
 • samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

Hvordan utføres kontroll av lufttetthet?
Den som har ansvarsrett for kontroll av lufttetthet, skal i utgangspunktet kun kontrollere at tetthetsmåling er gjennomført av det utførende foretaket, og kontrollere at resultatet av tetthetsmålingen ligger innenfor forskriftskravet. Slik tetthetsmåling vil normalt være den eneste måten som det utførende foretaket selv kan kvalitetssikre at tetthetskravet er oppfylt.