Ansvarlig søker

Det kan være avgjørende for en god søknadsprosess at ansvarlig søker har god kjennskap til loven, regelverket og kommunens saksbehandlingsprosedyrer. Med inngående kunnskap på disse områdene vil ansvarlig søker kunne medvirke til en smidig søknadsprosess med enklere saksbehandling for kommunen, og dermed kortere saksbehandlingstid.

Ansvarlig søker (SØK) er sentral i byggesaken og i tiltaket.

Asbjørn Tonholt har erfaring fra kommunal plan- og byggesaksbehandling i tillegg til bred erfaring fra entreprenørbransjen. Denne erfaringen fra "begge sider av bordet" er unik og verdifull i ethvert byggeprosjekt og i enhver søknadsprosess. Ved å bruke Atek Byggkonsult AS som ansvarlig søker i ditt prosjekt, sikrer du at prosjektet er ivaretatt på en god måte overfor bygningsmyndighetene.

SØK er den første av fire funksjoner som skal være belagt med ansvar i søknadspliktige tiltak. De fire funksjonene er:

 • ansvarlig søker
 • prosjekterende
 • utførende
 • kontrollerende (i tiltak med krav om uavhengig kontroll)

SØK er bindeleddet mellom kommunen og alle aktørene som har ansvar i byggeprosjektet/tiltaket, samt tiltakshaver. Ansvarlig søker er dermed en samordner for de prosessene som har med forholdet til plan- og bygningsloven (pbl) og det tilhørende regelverket (forskriftene).
Fjerde del i pbl fra kap. 20 kalles byggesaksdelen, og er mest aktuell for vanlige byggetiltak. Kapittel 18 om opparbeidelsesplikt for vei, vann og avløp samt kap. 19 om dispensasjon, kan også være aktuelle i noen byggetiltak.

Forskriftene til pbl er:

 • Byggesaksforskriften (SAK10)
 • Byggteknisk forskrift (TEK10)
 • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Les mer:

Ansvarlig søker (SØK) - Ansvarsområdet defineres i SAK10 § 12-2, og omfatter følgende oppgaver:

 1. Ansvarlig søker er kontaktpunktet mellom kommunen og alle aktørene i tiltaket fra tillatelsen er gitt, og fram til tiltaket er avsluttet med ferdigattest.
 2. Deltakelse i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det.
 3. Varsling av naboer og gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 21-2 og 21-3.
 4. Sørge for at søknad om tillatelse inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i, eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4, herunder tiltakets plassering, avklaring av behov for dispensasjon, utarbeiding og oppdatering av gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll, og forslag til tiltaksklasser for fagområdene, jf. SAK10 § 9-4 om tiltaksklasser og § 5-3 om gjennomføringsplan.
 5. Identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om ansvarsrett er sendt inn. Ansvarlig søker har ansvar for at nødvendige underskrifter foreligger fra tiltakshaver og de ansvarlige foretak. Ansvarlig søker skal melde fra til kommunen ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter.
 6. Påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhente dokumentasjon for faktisk disponering av avfall i de tiltakene der det kreves.
  • De enkelte foretakene er selv ansvarlige for å skaffe til veie dokumentasjon og informasjon til avfallsplanen. Avfallsplan skal utarbeides av ansvarlig foretak for evt. riving eller oppføring av byggverk. Avfallsplan kreves kun i tiltak som er beskrevet i teknisk forskrift (TEK10) § 9-6.
 7. Påse at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført, jf. pbl § 28-2.
 8. Påse at de ansvarlige foretak blir samordnet der det er flere foretak og ansvaret for slik samordning ikke er særskilt angitt i gjennomføringsplanen eller ansvarsrettssøknadene.
 9. Motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretak, og sende søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket.
 10. Påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført, innhente samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, og kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og utførelse.
 11. Søke om ferdigattest, jf. SAK10 § 8-1.
 12. Identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og å angi tidspunkt for ferdigstillelse dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse.
 13. Legge til rette for kommunalt tilsyn.
 14. Påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold etter § 8-2 foreligger, samt overlevere denne til eier mot kvittering.
 15. Dokumentasjon fra tiltaket om Ateks oppfyllelse av ansvarsretten(e) vil bli oppbevart i 5 år etter at ferdigattest er utstedt.
 16. Dersom det oppdages ulovlige forhold som ikke blir rettet, skal ansvarlig søker melde dette til kommunen, jf. SAK10 § 12-6 fjerde ledd.

Vi gjør oppmerksom på våre pristilbud for tjenesten som ansvarlig søker kan avvike fra disse punktene, og at tilbudet kan være oppdelt på andre måter enn her.